l.extend('layout', function(model) { l.block('head', function(model) {תבור כלכלה ופיננסים - ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לחברות ועסקים})

המדריך לתמחיר והמחרה: תפיסת ABC לייחוס הוצאות תקורה

כיצד נחליט על אילו סעיפים בדו"חות שלנו "להעמיס" את הוצאות התקורה? האם תמיד נכון לוותר על מוצר שנראה כי אינו רווחי, אף שהוא תורם את חלקו לרווח הגולמי ו"נושא" בנטל הוצאות התקורה הקבועות שלנו? כתבה רביעית בסדרה

מיכאל תבור

12.01.09, 08:30

למקור הכתבה באתר העיתון כלכליסט לחץ כאן

ABC- Activity Based Costing - היא תפיסה תמחירית, המאפשרת לנו להעמיס נכון את הוצאות התקורה - כלומר ההוצאות הכלליות והקבועות של החברה, שאינן שייכות לסקטור מסויים בה - על המוצרים או השירותים שהפירמה מספקת.

האלטרנטיבה היתה להתייחס לתקורה כגודל שאיננו יודעים לייחסו, כאשר במקרה כזה, אנו מעמיסים את התקורה באופן שרירותי וכתוצאה מכך, עלולים להגיע להחלטות עסקיות שגויות.

תמחיר והמחרה בסביבה תחרותית

תמחיר והמחרה בסביבה מונופולית

תמחיר והמחרה: ההכנסות - אל מול ההוצאות הקבועות והמשתנות

נמחיש את הנושא בדוגמא הבאה: הפירמה שלנו מייצרת או משווקת 3 מוצרים ולהלן דו"חות הרווח הפנימיים של החברה והדו"ח הכללי.

דו"חות החברה
שם המוצר א' ב' ג' סה"כ 
מכירות 100120300520
עלויות ישירות 4570150265
עלויות עקיפות (בייצור)253050105
רווח גולמי 3020100150
העמסת תקורה ע"ב מכירות 202460104
תרומה לרווח לפני מס10-44046

על פי הטבלה, נראה כי מוצר ב' אינו רווחי, מה שאומר שכדאי לשקול להפסיק את ייצורו ושיווקו, שכן הוא תורם רווח שלילי לחברה. על מנת לקבל החלטה בעניין, נבחן אפוא שני שיקולים: הראשון יתייחס לתרומה הגולמית, או שיקולי הטווח הקצר - ובכך נתחבר לנושא המאמר הקודם, שעסק בנושא הוצאות קבועות ומשתנות. השיקול השני, יהיה שיטת העמסה נכונה של הוצאות התקורה, כך שנוכל להעריך נכון את תרומת המוצרים לרווחיות החברה.

נתחיל בהנחת עבודה פשוטה: התקורה מורכבת מהוצאות קבועות, שאין לנו שליטה עליהם בטווח הקצר: שכר דירה, אחזקה, ביטוח, רואי חשבון וכד'. לפי שיקול זה, חלוקת התקורה בטווח הקצר אינה חשובה, כל עוד אנו מחזירים את ההוצאות המשתנות - שכאן מופיעות בצורה של עלויות ישירות ועקיפות.

אם נוותר על המוצר ב', שהתרומה שלו לרווח לפני מס היא שלילית, במקרה זה 4-, הרי שנישאר רק עם שני מוצרים. אך על פי הרווח גולמי, כדאי לנו למכור את שלושת המוצרים.

להלן, אם כן, דו"חות החברה, ללא מוצר ב'.

דו"חות החברה ללא מוצר ב'
שם המוצר א' ג' סה"כ 
מכירות 100300400
עלויות ישירות 45150195
עלויות עקיפות (בייצור)255075
רווח גולמי 30100130
העמסת תקורה ע"ב מכירות 2678104
תרומה לרווח לפני מס42226

ראו זה פלא, נפטרנו ממוצר מפסיד, אבל הרווח שלנו ירד. הסיבה היא ברורה: הוצאות התקורה לא ירדו וכעת הועמסו על שני המוצרים הרווחיים יותר. הרווח לפני מס ירד מ-46 ל-26, וזאת מפני שאין לנו מכירות של מוצר נוסף, להעמיס עליו את התקורה. מכאן, שהתקורה אינה יורדת בטווח הקצר (אם בכלל) רק מפני שהורדנו מכירות.

לכן, כפי שכבר ראינו בפרק של הוצאות קבועות ומשתנות, אם יש לנו רווח גולמי - ובמקרה הזה רווח לאחר הוצאות משתנות - עלינו להשאיר את המוצר ולחשוב, כיצד עלינו לשפר את רווחיותו בטווח הרחוק, או להחליפו במוצר אחר, אולם כל עוד אין לנו מוצר "שווה" יותר, מוצר ב' תורם "לנטל" ומאפשר לנו להעמיס עליו חלק מהוצאות התקורה ובכך הוא תורם לרווחיות הכוללת.

העמסת התקורה - לאו דווקא עפ"י מכירות

נבחן כעת את נושא העמסת התקורה. האם אכן הדרך הטובה ביותר להעמיס אותה היא על-פי מכירות? התשובה היא לא. באופן חד משמעי!

גישת ABC אומרת: בואו ונבחן את גורמי העלויות: אם למשל אנו יודעים, כי מוצר מסוים משווק ללקוחות עם קשיי גבייה, עניין הגורם הן להגדלת מחלקת הגבייה מעבר לחלקו היחסי של המוצר והן להוצאות מימון - הנגרמות עקב דחיית התשלומים או בשל מרכיב של חובות אבודים - הרי שעלינו להעמיס סעיפי הוצאה אלה על פי המידע שבידינו.

נניח, כי התקורה בעסק לעיל מורכבת משני סעיפי הוצאה השווים בגודלם:

סעיף א':הוצאות גבייה ומימון בגלל אשראי לקוחות: 52 (עפ"י הטבלה)

סעיף ב':הוצאות הנהלה וכלליות: 52 (עפ"י הטבלה)

את סעיף ב' נמשיך להעמיס על בסיס המכירות, אבל ניתוח סעיף א' מראה, כי 80% ממנו שייך למוצר ג', 15% למוצר א' ורק 5% למוצר ב'. אם כן, העמסת התקורה תיראה כעת כך:

לאחר העמסת התקורה:
שם המוצר א' ב' ג' סה"כ 
מכירות 100120300520
עלויות ישירות 4570150265
עלויות עקיפות (בייצור)253050105
רווח גולמי 3020100150
העמסת תקורה סעיף א'7.82.641.652
העמסת תקורה סעיף ב'10123052
תרומה לרווח לפני מס12.25.428.446

המסקנה: מוצר ב' אינו כה גרוע - גם בראייה לטווח הרחוק - אם מנתחים נכון את העלויות. יש לו תרומה ממשית לרווח הכולל.

במאמר הבא נעסוק בהשלכות של שיטת ABC על התכנון האסטרטגי לטווח הרחוק של הפירמה והמוצרים שהיא מספקת, במקרים בהם יש מוצרים שניתוח התקורה מראה, כי אלה הם שהפסדיים.

הכותב הוא מנכ"ל חברת "תבור כלכלה ופיננסים" לייעוץ כלכלי ופיננסי

})