ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לחברות ועסקים

ייעוץ כלכלי ואסטרטגי
לגופים ציבוריים

 • סיוע בגיבוש אסטרטגיה
 • ניתוחי מאקרו ומדיניות כלכלית
 • ניתוחי כדאיות ועלות תועלת להחלטות מהותיות בארגון
 • בניית מודלים לקבלת החלטות
 • ליווי תהליכים וסיוע בהטמעת מדיניות
 • ניתוח שווקים, רגולציה וסקירה כלכלית

הכנת תכניות עסקיות

תכנית עסקית היא מסמך מכריע בחיי העסק, הן בשלבי ההקמה והן בשלבי ההתרחבות וצמיחה. בתהליך כתיבת התכנית, מבררים המנהלים והיזמים לעצמם את הדרך בה הם רוצים ללכת, היקף ההשקעה הנדרש, תכנית תפעולית, תחזית הכנסות והוצאות, תזרים מזומן חזוי והמימון הנדרש לביצוע התכנית. התכנית אינה מונעת שינויים והתפתחויות בעתיד, אך מאפשרת מידה רבה של תכנון ושליטה בכיוונים העסקיים. ניתן לבנות תכניות רבות היקף הכוללות ניתוח שוק ואסטרטגיה נרחב ומאידך ניתן להסתפק בתכנית עסקית מצומצמת.

מבנה עקרוני של תוכנית עסקית:

 1. תקציר מנהלים
 2. פרטים על החברה היזמית, מנהליה ועובדיה הבכירים
 3. חזון החברה ומטרותיה
 4. המוצר או השירות על מאפייניו המיוחדים
 5. ניתוח שוק, לרבות מתחרים, ספקים, מחירים, כמויות, מגמות
 6. אסטרטגיה עסקית המתבססת על ניתוח חזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים
 7. תכנית תפעולית לרבות הרכב כוח אדם ועלויותיו
 8. תכנית השקעות
 9. תכנית פיננסית, הכוללת דוחות פרו פורמה והנחות היסוד שבבסיסן, תזרימי מזומנים מפורטים לטווח קצר וסכמאטיים לטווח ארוך קצר וסכמאטיים לטווח ארוך
 10. ניתוח רגישות וניתוח כדאיות למשקיעים פיננסיים, לרבות הערכת שווי (על פי דרישה)
 11. נספחים טכניים במידת הנדרש

הערכות שווי וחוות דעת כלכליות

 • הערכת שווי פעילות, הערכות שווי חברות, שותפויות, למכירה ולהשקעה או למיזוג בין חברות.
 • הערכות שווי נגזרים פיננסיים וערבויות.
 • ניתוחים כלכליים של חברות פרטיות וניתוחים ענפיים.
 • מודלי תמחור אופציות לעובדים ומנהלים בחברות.
 • ניתוח הסכמים וחוזים במשמעות הכלכלית.
 • ניתוח ליקויים בחברות וסיוע בתכנון פיננסי ותפעולי: איתור בעיות בתזרים המזומן ובתכנון האשראי, ניהול מלאי, רמת הוצאות קבועות, נטרול סיכונים עסקיים וכיוב'.
 • הערכות שווי וחוות דעת חיצוניות העומדות בדרישות התקינה, לאור יישום התקינה החשבונאית הבינלאומית (ה-IFRS) בישראל.
 • עבודות PPA, בחינת ירידת ערך מוניטין.
 • חוות דעת וסקר שכר בנושא תגמולים לנושאי משרה בכירים בהתאם לתקנה 10(ב)(4) של רשות ניירות ערך.
 • אנליזה כלכלית של הגבלים עסקיים.
 • מדידת נטל רגולציה.

ליווי לפרויקטי תשתיות

 • הערכת סיכונים וחשיפה
 • ליווי למכרזים
 • בחינת כדאיות כלכלית
 • בניית מודלים
 • בניית תוכנית עסקית ותחזית תזרימי מזומנים
 • ניתוח פרויקטים של BOT, PPI ו-Build Design

צוות אנרגיה ירוקה

הצוות מספק מענה מושלם הן ליזמים והן לספקי אשראי בניתוח וליווי של פרויקטי אנרגיה ירוקה. הצוות מבצע ניתוחים כלכליים על-פי מודלים מקובלים בתחום, בדיקה הנדסית מקיפה, בדיקה ביטוחית (ע"י גוף מוסמך) ובדיקה משפטית (ע"י גוף מוסמך.)


ייעוץ אסטרטגי, כלכלי וארגוני

 • סיוע בגיבוש אסטרטגיה ויישומה.
 • בניית מודלים לקבלת החלטות.
 • ניתוחי כדאיות ועלות תועלת.
 • תכניות לייעול ארגוני וצמצום הוצאות.
 • תכניות להתפתחות ארגונית וליווי ביישום
 • ליווי למכרזים

ניהול פרויקטים

 • הקמת מערכי שירות לקוחות
 • הקמת מערכות העברת תשלומים
 • הקמה וניהול מערך בקרה
 • הקמת מערכי ייעוץ פנים וחוץ ארגוניים

שירותי מחקר ואנליזות לבנקים ולגופים מוסדיים

אנליזות אשראי, אנליזות לניירות ערך, סקירות שוק, בניית מדיניות השקעות, סיוע בהתאמות לרגולציה.
ראו גם: שוק ההון.


ליווי מקצועי לעסקים

מתן ליווי מקצועי לעסקים שאינם מעוניינים להעסיק כלכלן מטה, חשב או מנהל כספים, כעובד קבוע. להעסקת עובד מטעמנו יש מספר יתרונות הן בעלות של עובד לפי שעות מול עובד קבוע והן בגיבוי המקצועי אותו מקבל העובד במשרדנו. הליווי נעשה על בסיס ייעוץ לפי שעות או לפי משימות. במסגרת זו נעשה לעסק תכנון אשראי, סיוע בגיוס הון, תכנון מערכות המידע וההנה"ח הנדרשות וסיוע בחוזים לעובדים ובהתקשרויות עם ספקים ולקוחות.


שירותי בקרה תקציבית

ריכוז אומדן עלויות מתוכנן לפרויקט, ביצוע חלוקת העלויות על פי חתכים שונים, הכנת פריסת התשלומים בהתאם לאבני הדרך של הפרויקט, הכנת התאמות עתידיות בתקציב הפרויקט כפונקציה של הצמדות שונות, ביצוע בקרה שוטפת על ההוצאות בפרויקט, בחינת התקציב לפי מדדי ביצוע שונים והכנת דוחות בהתאם, בחינת התקציב לפי מדדי ביצוע שונים והכנת דוחות בהתאם


מחקרי מחירי ההעברה (TPS)

בעקבות תקנות בעניין מחרי ההעברה אשר אושרו על ידי ועדת הכספים ונכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות ביום ה-29.11.2006, ביצעה חברת תבור מחקרים שונים בתחום וזאת במסגרת תקנה 2 לתקנות אלו אשר מחייבת חקר שוק בו תושווה עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים לעסקאות דומות, של הצד הנבדק.

המחקרים בנושא מחירי העברה בנויים בהתאם לתקנה 5 לתקנות מחרי העברה וכולל בין היתר את:

פרטי החברה, זהות צדדי העסקה, חוזה העסקה, הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה, פירוט העסקאות שיטת ההשוואה שנבחרה בחוות הדעת כאשר על פי התקנות השיטות בהן ניתן להשוות את העסקאות הינן:

 • שיטת השוואת המחיר (Comparable Uncontrolled Price Method)
 • שיטת השוואת הרווח (Comparable Profits Method)
 • שיטת השוואה על סמך חלוקת הרווח או ההפסד (Profit Split Methods)

יש לזכור כי הגדרת מחירי העברה הינה אותם המחירים של עסקאות המתבצעות בין חברות קשורות במדינות שונות כאשר קיימת חשיבות לשיעורי המס בכל מדינה מכיוון שרשויות המס בבואן לבדוק את החברה והחברות הקשורות אליה מבצעות בדיקה האם העסקאות נעשו על פי המחיר בשוק או שמא במחיר המשקף ניסיון כלשהו לזכות בהקלת מס.

עסקאות אלו יכולות להיות מכירת חומרי גלם, מוצרים מוגמרים, סיפוק שירותי ראיית חשבון, שיווק מו"פ וכיוב' וכן עסקאות מימון והלוואות.

בשנים 2007-2011 ביצעה חברת תבור מאות חקירות על מחירי היצף עבור משרד התמ"ת.


בנקאות השקעות

תבור מעניקה מגוון שירותים ללקוחותיה, הכוללים יעוץ עסקי ופיננסי בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A), ניתוח ואנליזה הן ברמה ענפית והן ברמת החברה הבודדת, איתור שותפים אסטרטגיים ופיננסיים – בהתאם למטרות שהוגדרו על ידי הלקוח (בסיוע תבור).

 • ליווי ארוך טווח לחברות הנמצאות בתהליך גיוס הון ו/או הכנסת שותף עסקי.
 • שרותי ליווי וסיוע בתהליך קבלת ההחלטות לחברות העמדות לגייס הוון.
 • סיוע בבניית מתווה העסקה בהתאם לצרכי החברה ו/או הבעלים.
 • גיוס משקיעים אסטרטגיים ופיננסיים.
 • ביצוע הערכת שווי ובנית תכנית עסקית לחברה.
 • בניית תכניות למימון ההשקעות.

לצוות תבור ידע נרחב ומעמיק במספר רב של תחומים וענפים – תעשייה, נדל"ן, הייטק, אנרגיה, קלינטק, ביוטק, שירותים וצריכה.

השילוב של ידע מקצועי נרחב, יחד עם יצירתיות מחשבתית ואינטגריטי, מאפשרים לצוות תבור להגיע עם הלקוח אל היעדים שהציב.

המעוניינים בקבלת הצעה לסיוע במיזוג או רכישה, איתור חברות מתאימות וגיוס משקיעים אסטרטגיים או פיננסיים, יפנו אל:
שי קורן, טלפון: 09-7776809, דוא"ל: [email protected]

המעוניינים בביצוע הערכת שווי מוחלטת או יחסית או בניית התהליך הפיננסי והארגוני, לקראת מיזוג או רכישה, יפנו אל:
אלי דהן, טלפון: 09-7776823, דוא"ל: [email protected]

או להשארת הודעה באמצעות המרכזייה 09-7776800


ייעוץ לקואופרטיבים

לחברת תבור התמחות ייחודית בייעוץ, ליווי והקמה של קואופרטיבים. אנו בונים תכנית ייחודית התואמת את צרכיו ואופיו של הקואופרטיב במטרה לשמור על אינטרס חברי הקבוצה תוך הסתכלות על המטרה המשותפת. הבנייה נעשית לטווח הארוך מתוך מחשבה קדימה על גוף שצריך להתעדכן ולהתאים עצמו לשינויים בחלוף השנים.

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ

בניית אתרים - עיצוב גרפי