חברת תבור כלכלה ופיננסים משמשת כגוף המתאם בקרן ההדדית של המעסיקים ליד התאחדות התעשיינים

כגוף המתאם בוחנת חברת תבור בקשות למתן ערבות הקרן להלוואות לטווח ארוך לצורך השקעה בציוד, חידוש ציוד ושדרוג טכנולוגי

לפרטים:
ישיר במשרד: איתי 09-7776832
סלולר: 050-3034664 :או במייל [email protected]

צור קשר - ויועץ של חברת תבור יחזור אליך

כל פרט שתמלאו, יסייע לנו, אבל אפשר להסתפק במילוי שם, טלפון ואימייל

 
 
*
*
*
 
 

תהליך ההלוואה

 1. בדיקת עמידה בתנאי סף על ידי התאחדות התעשיינים
 2. הגשת תכנית עסקים ומסמכים נלווים לגוף המתאם
 3. בדיקה כלכלית של הגוף המתאם
 4. בדיקת הבקשה על ידי הבנק
 5. החלטת ועדת אשראי משותפת לגבי העמדת האשראי

תנאי ההלוואות

קהל היעד: מפעלי תעשייה קטנים עד בינוניים שמחזור המכירות השנתי שלהם (בשנה הקלנדרית הקודמת) אינו עולה על 150 מיליון ₪.

על המפעל להיות חבר בהתאחדות התעשיינים ובמסלול א' בקרן ההדדית.

מטרת ההלוואה: שדרוג טכנולוגי והשקעה בחידוש ציוד יצרני, רכש ציוד יצרני, מכונות וקווי ייצור.

סכום ההלוואה: בין 500 אלף ש"ח ל- 15 מיליון ש"ח. הקרן תהיה רשאית להמליץ גם על מתן הלוואות בסכומים נמוכים יותר.

שיעור המימון: הלוואה בשיעור של עד 90% מגובה ההשקעה בציוד, מכונות או קווי ייצור, לא כולל מע"מ.

הלוואה: לרבות העמדת הלוואה לשיעורין, ולרבות העמדת מימון בדרך של פתיחת אשראי דוקומנטרי ו/או אשראי ספקים בערבות הבנק ו/או כל צורת מימון אחרת לצורך מטרת ההלוואה ואשר קודמת להעמדת ההלוואה בפועל.

תקופת ההלוואה: עד 12 שנים כולל תקופת גרייס עד 12 חודשים.

ריבית מכסימלית: פריים+ 1.9%

הון עצמי: הלווה יידרש להציג השקעת הון עצמי בשיעור של לפחות 10% מגובה ההשקעה.

הבטחונות להלוואה:

 • שעבוד ספציפי ראשון בדרגה לטובת הבנק על הציוד הנרכש;
 • ערבות בעלים לבנק על מלוא סכום ההלוואה (במידה והעסק אינו תאגיד - ערבות בעלי העסק וערבות בן/בת זוג של בעלי העסק, ובמידה והעסק הוא תאגיד - ערבות אישית של בעלי העסק וכן רשאי הלווה להציע ערבות או בטוחה אחרת לשביעות רצון הבנק. במידה והעסק חברה פרטית עם בעלים רבים או חברה ציבורית – נא לפנות לנציג הגוף המתאם לקבלת פרטים).
 • 60% מההלוואה בערבות הקרן ההדדית;
 • שעבוד ספציפי שני בדרגה לטובת הקרן על הציוד הנרכש שיירשם במעמד רישום השעבוד הספציפי הראשון בדרגה לטובת הבנק; אם וככל שסכום ההשקעה יהיה גדול מסכום ההלוואה והבנק העמיד את יתרת המימון לצורך ההשקעה, יהיו היחסים בין ההלוואה בערבות הקרן וההלוואה הנוספת – פארי פאסו.

בנקים פעילים בקרן: בנק מרכנתיל דיסקונט.

תנאי סף שיבדקו על ידי התאחדות התעשיינים

 1. העסק הינו חבר התאחדות.
 2. העסק הינו חבר קרן הדדית במסלול א' לפחות שנה במסלול א'.
 3. סך ערבות הקרן המצרפי להלוואות להון חוזר ללווה אינו עולה על 2 מליון ₪.
 4. הלווה לא הפר תנאי הלוואה כלשהי שהועמדה לו בערבות הקרן.
 5. כי ערבות הקרן ההדדית עבור הלווה אחד לא עולה באופן מצרפי, על פי כל הלוואותיו בערבות הקרן (דהיינו – גם על פי הסכמי שיתוף פעולה עם בנקים אחרים ובתנאי הלוואות וערבויות אחרים), על 9 מיליון ₪ (ערבות הקרן מחושבת בהתאם לתנאים הרלוונטיים בכל מסלול הלוואה וערבות, כאמור).
 6. נתקבל בידי הקרן מכתב ויתור על סודיות בנקאית המופנה אל הבנק ואל הקרן ביחד ולחוד, לצורך בדיקה של הגוף המתאם ושל הבנק כי חשבונות העסק מנוהלים באופן תקין ולקבלת כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת הבקשה.
 7. נתקבל בידי הקרן תצהיר בכתב חתום ע"י מורשי החתימה של החברה מאושר ע"י עו"ד, לפיו החברה ובעלי המניות בחברה לא מצויים בהליכי כינוס נכסים/ הקפאת הליכים/ הסדר נושים ואין נגד החברה ובעלי המניות שלה הליכי הוצאה לפועל, אין תביעות חוב מעל 50,000 ₪, כי לעסק אין חוב בפיגור לרשויות המס מעל 50,000 ₪ וכי הלווה לא הפר תנאי הלוואה כלשהי שהועמדה לו בערבות הקרן או תנאי הלוואה אחרת כלשהי, בחמש השנים האחרונות.
 8. הצגת דוחות מבוקרים:
  על חברה הפונה לקרן בבקשה אחרי חודש מאי בשנה מסוימת, להציג דוחות מבוקרים לשנה הקלנדרית החולפת. במידה והבקשה הוגשה עד חודש מאי ניתן להסתפק בדוחות מבוקרים מלפני שנתיים, ואם סכום הבקשה להלוואה הינו מעל 3 מיליון ₪, נדרש גם דוח מסוקר חצי שנתי של השנה הקלנדרית החולפת. כך למשל חברה שמגישה בקשה באפריל 2016 תצטרך להגיש דוח מבוקר של 2014 ודוח סקור של מחצית 2015, בעוד שחברה שמגישה בקשה ביוני 2016 תצטרך להגיש דוח מבוקר של 2015.

תנאי סף לבדיקת הגוף המתאם

 1. העסק הינו עסק קטן עד בינוני המאוגד בישראל.
 2. לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל על פי אישור רו"ח / עו"ד של המבקש.
 3. חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעלי המניות אינו מוגבל ו/או מעוקל בחשבונות הקיימים אצל הבנק באם ישנם וכן העסק אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק אחר כלשהו, ועל-פי הצהרה בכתב של המורשים מטעם העסק, חשבונותיו אף אינם מועמדים להגבלה.
 4. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הלווה הקיימים אצל הבנק.
 5. במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה לטווח ארוך לצורך השקעה בציוד, חידוש ציוד ושדרוג טכנולוגי בערבות הקרן על סמך מאזן מאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת לבקשה הלוואה בערבות הקרן – ולהיפך.
 6. העסק יידרש לעמוד ביחס הון עצמי מוחשי טרם העמדת ההלוואה בשיעור של 10% לפחות מהמאזן.
  "הון עצמי מוחשי" – הון עצמי בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, מסים נדחים וכד') בניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לצד ג' כלשהו, לרבות לבעל מניות כלשהו או לגוף קשור לבעל המניות או לבעל עניין של בעל המניות או של הגוף הקשור האמור או לקרוב של מי מהם, בניכוי השקעות של החברה בתאגידים שונים, בניכוי שיפורים במושכר ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination). מובהר – כהון עצמי לענין זה ייחשבו הון מניות ופרמיה על מניות – ולא רווחים ניתנים לחלוקה.

מסמכים נדרשים

 1. תוכנית עסקית הכוללת התייחסות מפורטת להשקעות המתוכננות.
 2. דוחות כספיים מבוקרים 2012-2014
 3. מאזן בוחן 2015
 4. דפי חשבון 3 חודשים אחרונים
 5. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 6. דו"חות מע"מ שנה אחרונה
 7. הצעות מחיר להשקעות הנדרשות

הורד טופס בקשה

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ

בניית אתרים - עיצוב גרפי